Bijscholingsdagen 2023

Bijscholingsdagen in kader van herregistratie

In het najaar van 2023 zullen de volgende thema’s behandeld worden:

6 september 2023 – Incidentenonderzoek, kritisch denken en de menselijke factor
13 september 2023 – TRA / LMRA en V&G-plan
20 september 2023 – Operationele arbeidshygiëne
27 september 2023 – Veiligheidscoördinatie in de bouw
4 oktober 2023 – Gevaarlijke stoffen in een notedop
11 oktober 2023 – Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer
1 november 2023 – Wetgevingsactualiteitendag
8 november 2023 – Ongevalsanalyse
22 november 2023 – Bouw- en sloopveiligheid
28 november 2023 – Risico’s herkennen en toezicht
13 december 2023 – Cybersecurity
20 december 2023 – Dak RI&E


6 september 2023

Incidentenonderzoek, kritisch denken en de menselijke factor

INHOUD DAG
Veel onderzoeken zijn gericht op technische en procedurele mankementen. En als we niet iets concreets weten te vinden, leidt de conclusie: “het is een menselijke fout”. Nog even afgezien of het waar is, is dit een te abstracte conclusie waar je weinig mee kunt.
Tijdens deze actualiteitendag maakt u kennis met onderzoeksmethodieken die leiden tot duidelijker conclu-sies en tot duidelijke methodieken om menselijk gedrag te kunnen sturen.

Wat is een human factors analyse?
De Human factors analyse geeft inzicht in waarom mensen fouten maken.
– Hierbij wordt het verschil gemaakt tussen onbewust en onbedoelde fouten.
– We ontdekken waarom we steeds dezelfde soort fouten terug zien komen, welke factoren daaraan
bijdragen en hoe we de kans op een menselijke fout kunnen verkleinen.
– Ook zien we in welke situaties de mens juist extra veerkracht kan bieden.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op:
– achtergronden en oefeningen over de psychologie achter het maken van fouten;
– het analyseren van menselijke fouten en het verklaren aan de hand van casussen en methodes;
– het beoordelen en definiëren van effectieve verbetermaatregelen;
– de basisprincipes van Safety II.

DOCENT
De heer Ing. P. de Boer, HVK

DATUM en TIJD
6 september 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


13 september 2023

TRA / LMRA en V&G-plan

Een inhoudelijke bijeenkomst over de TRA/LMRA en V&G-plan, de voorbereiding voor OVK’ers en uitvoerenden voor het maken van toolboxen.

INHOUD DAG

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling die direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek wordt gedaan door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Doel van de LMRA is om de medewerkers op de werkplek zich bewust afvragen of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beleidsmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen (‘Bezint eer ge begint’).

De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren te evalueren en te herkennen (AI-45).

Het is verplicht om een V&G-plan op te stellen voor projecten (bouw, onderhoud, sloop, renovatie) van een bepaalde omvang of met hoge risico’s. Het V&G-plan is een onmisbaar document met informatie over de risico’s en benodigde beheersmaatregelen op het project en tevens de afspraken tussen de verschillende partijen. Maar wie moet het V&G-plan opstellen en wat moet er allemaal in staan? En voor wie is het V&G-plan bestemd? Dit wordt in deze toolbox toegelicht.

DOCENT
De heer Herman Herrebout/MVK/HVK Vervaet Machinery, Biervliet en docent MVK

DATUM en TIJD
13 september 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


20 september 2023

Operationele arbeidshygiëne

INHOUD DAG
Arbeidshygiëne richt zich op de zorg voor een goede werkomgeving zodat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Doel is uiteindelijk het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de werknemers tegen werk-gerelateerde gevaren die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Operationele arbeidshygiëne biedt de juiste introductie in deze materie. Tijdens deze cursusmiddag wordt een doorkijk geboden van de arbeid hygiënische praktijk van alledag. Dit programma is bestemd voor de OVK-er die met goed resultaat de opleiding Operationeel Veiligheidskunde heeft afgerond en die behoefte heeft aan verdere verdieping op dit gebied.

Opzet
Ingegaan wordt op de ins en outs van de hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren die de gezondheid van de werknemer (nadelig) kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen

 • een doorkijk in de arbeidshygiënische praktijk;
 • chemicaliën / gevaarlijke stoffen / toxica stoffen / CRM stoffen;
 • biologische agentia;
 • schadelijk geluid en trillingen;
 • binnenklimaat;
 • fysische belasting en ergonomie.

Resultaat
Aan het eind van de dag is de deelnemer in principe in staat om:

 • een arbeidshygiënisch probleem te herkennen;
 • (preventieve) maatregelen te nemen om dit soort problemen te beheersen;
 • als een goede gesprekspartner van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist te kunnen fungeren in het kader van RI&E of het beheersen van arbeidshygiënische problemen;
 • te fungeren als de ‘neus en oren’ van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist.

DOCENT
Mevrouw Tamara Onos,

DATUM en TIJD
20 september 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


27 september 2023

Veiligheidscoördinatie in de bouw

INHOUD DAG

De veiligheidscoördinator in de praktijk
De veiligheidscoördinator werkt voor de hoofdaannemer of opdrachtgever en regelt de veiligheidswerkzaamheden namens hem. Meestal vervult een van de medewerkers van de hoofdaannemer de rol van veiligheidscoördinator.

Na invoering van de Omgevingswet houden in de bouw meerdere personen toezicht:

 • De kwaliteitsborger ziet toe of het te realiseren bouwwerk voldoet aan de technische (wettelijke) nieuwbouwvoorschriften.
 • De V&G-coördinator ziet toe op de veiligheid op de de plek waar gebouwd wordt.
 • De veiligheidscoördinator directe omgeving ziet toe op de veiligheid in de directie omgeving van de plek waar gebouwd wordt.

DOCENT
De heer Henk Tijssen, Aboma

DATUM en TIJD
27 september 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


4 oktober 2023

Gevaarlijke stoffen in een notendop

INHOUD DAG

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen staat steeds meer in de aandacht van de media, van inspectie SZW, maar ook van de werknemers. Dat is niet raar. Nog altijd sterven 3000 mensen per jaar aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen die tijdens het werk heeft plaatsgevonden. Het lastige is dat de tijd tussen de blootstelling en het moment van ziekte of overlijden heel lang kan zijn. Tientallen jaren zelfs.Weten we zeker dat er nu geen te hoge blootstelling is? Is onze eigen werkplaats gezond genoeg?

Deze dag gaan we in op gevaarlijke stoffen. Hoe herken je ze, wat is het verschil tussen gevaar en risico, waar haal je informatie vandaan en welke maatregelen zijn mogelijk? Wat zegt de wet nu eigenlijk over blootstelling aan gevaarlijke stoffen en wat kun jij als OVK of MVK doen om de kans op het krijgen van een beroepsziekte te verkleinen?

Aan de hand van casussen wordt de theorie praktisch gemaakt.

Een bijzonder element van de dag is de who-dunnit-sessie. Kennis over gevaarlijke stoffen wordt gebruikt om een misdaad op te lossen. Welk team ontdekt wie de dader was en wint een thriller met een plot over gevaarlijke stoffen?

Een opsomming van wat behandeld wordt:

 • Wanneer is een stof gevaarlijk?
 • Wat maakt een stof risicovol?
 • Gevaarseigenschappen
 • Fysische eigenschappen
 • Opnameroutes
 • Bepalen van blootstelling (noemen van schatting/meting, zonder de diepte in te gaan)
 • Grenswaarden
 • Wat zegt de wet
 • Zelfinspectie gevaarlijke stoffen
 • Het lezen van een VIB
 • Maatregelen – AH strategie
 • Maatregelen – diepte PBM

DOCENT
Mevrouw Tamara Onos. Zij heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring met het beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

DATUM en TIJD
4 oktober 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


11 oktober 2023

Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer

INHOUD DAG
Het bewustzijn met betrekking tot risico’s heeft te maken met een reeks van factoren. Zoals het waarnemen, het begrijpen van de achtergrond en het begrijpen hoe je er het beste mee omgaat. Op al deze factoren heeft het bedrijf direct of indirect invloed; maar in hoeverre stuurt u hier bewust op? En wat weet u van de techni-sche know-how van het personeel? Wanneer u dit op regelmatige basis test, kunt u dit bijsturen en op deze wijze het bewustzijn behoorlijk verhogen. Kortom het werken aan gedrag is essentieel voor een proactieve veiligheidscultuur.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op:

 • De analyse van het gedrag en bewustzijn met behulp van waarnemen/weten/plannen/handelen-model.
 • De analyse van kritische handelingen en bijbehorende competenties.
 • Het voorbereiden van assessments en observaties.
 • Door welke bril kijk je als je een situatie of gedrag op de werkvloer waarneemt? Welke verschillende brillen zijn er?
 • Het geven van stimulerende feedback.

DOCENT
De heer ing. P. de Boer – HVK, RAH

DATUM en TIJD
11 oktober 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


1 november 2023

Wetgevingsactualiteitendag

INHOUD DAG

 • Start met het wetgevings- en aansprakelijkheidsonderdeel
 • Opfrissen kennis wetgeving
 • Verdieping bestaande kennis
 • Vragen
 • Casuïstiek
 • Toepassen ontwikkelingen

Ook wordt aandacht besteed aan:

 • Arbowetgeving
 • Systeemvoorschriften
 • Partijen en personen
 • Derden en contracten
 • Handhaving en ISZW
 • Aansprakelijkheid
 • Voorkomen beroepsziekten
 • Beperking ziekteverzuim
 • Voorkomen schadeclaims
 • Verbeteren van kwaliteit primair proces

Tevens gaat de docent in op de rol van de Operationeel Veiligheidskundige in de organisatie: hoe bed je deze rol in in het dagelijks werk/bevoegdheden/taken, verantwoordelijkheidsgebied en competenties, gelardeerd met praktijkverhalen vanuit bedrijven waar vele OVK’ers functioneren.

DOCENT
De heer mr Jan Harmen Kwantes

DATUM en TIJD
1 november 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


8 november 2023

Ongevalsanalyse

INHOUD DAG
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat is een ongevalsanalyse?
 • Waarom zo belangrijk?
 • Hoe vindt een onderzoek plaats?
 • De eerste fase.
 • Welke systematische oorzaken worden geanalyseerd (SOAT) d.m.v. dominomodel oorzaak/gevolg.

DOCENT
De heer ing. P. de Boer – HVK, RAH

DATUM en TIJD
8 november 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


22 november 2023

Bouw- en sloopveiligheid

INHOUD DAG
Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het veilig kunnen bouwen en slopen. Deze richtlijn is in 2020 van kracht.

– Status van de Bouw- en Slooprichtlijn
– De bouwveiligheidszone nader bekeken
– Casus bouw en civiel – verschil huidige en nieuwe situatie
– Rol opdrachtgever versus aannemer
– Hoe verhoudt de richtlijn zich tot V&G- en BLVC-plannen?
– De relatie tussen de Richtlijn en de Arbowet

DOCENT
De heer ing. P. de Boer – HVK, RAH

DATUM en TIJD
22 november 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


28 november 2023

Risico’s herkennen en toezicht

INHOUD DAG

A. Risico’s herkennen

 • Voorbereiding op de cursusdag: cursisten maken een lijstje met prioritaire risico’s uit hun omgeving en maken elk 2 foto’s van onveilige situaties. Zo nodig raadplegen de cursisten hun RI&E / TRA.
 • Tijdens de bijeenkomst bepalen we de grootte van het risico met behulp van Fine & Kinney zoals dat in de OVK is aangeboden. Zo nodig de aandacht nog leggen op de principes:
 • o ARM: activiteit – risico – maatregelen.
  o RITS: risico – informatie – toezicht – analyse (complimenteren en corrigeren).

B. Toezicht
Uitleg over toezicht:

 • Hiërarchisch toezicht op eigen werknemers.
 • Coördinerend toezicht op (onder)aannemers.

C. Aanspreken

 • Aanspreken in kader signaleren onveilige situaties en toezicht.
 • Interactieve simulatie aanspreken van praktijkcasus op basis van genomen foto’s.
 • In twee talen elkaar beurtelings aanspreken.
 • Methodiek (alleen stellen van vragen)
 • In zie ……………………………
 • Wat kan er mis gaan?
 • Wat zou je er zelf aan kunnen doen?
 • Wat spreken we af? (Behalve afspraak ook nagaan of er een melding gevaarlijke situaties moet worden gedaan, met opdrachtgever opnemen of nog aandacht aan melden en afhandelen onveilige situaties besteed moet worden).
 • Hiërarchisch toezicht op eigen werknemers.

DOCENT
De heer Siep Slager– HVK

DATUM en TIJD
28 november 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE

SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


13 december 2023

Cybersecurity

INHOUD DAG
Tijdens deze bijscholingsdag wordt het fenomeen cybersecurity toegelicht en besproken. Aspecten als het herkennen van frauduleuze verzoeken, het ontfutselen van gegevens en hoe hiermee om te gaan en het veilig delen en opslaan komen aan de orde. Alles gestaafd met praktijkvoorbeelden. Uitgangspunten voor een beveiligde werkplek en het kunnen maken van een risico-analyse worden eveneens behandeld. Het wordt een praktische dag ingevuld met voorbeelden uit de directe praktijk.

De volgende aspecten worden behandeld:

 • Van safety naar security
 • Van security naar de cyberdreigingen
 • Zoektocht naar digitale ontsporing
 • Phishing en incidenten, voorbeelden uit het bedrijf
 • Reflectie op de Oogst: inventarisatie van oogst, afwijkingen en schaamte

DOCENT
De heer drs. Maarten te Kulve, docent Integrale Veiligheid aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

DATUM en TIJD
13 december 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


20 december 2023

Dak RI&E

DOEL VAN DE BIJEENKOMST
Bedrijven, VvE’s, vastgoedfirma’s, wooncorporaties, enzovoort hebben vaak behoefte aan een Dak Risico Inventarisatie en –Evaluatie voor hun gebouw(en). Dit in verband met mogelijkheden voor recreatief verblijf en/of veilig onderhoud van de daken zelf en de zich daarop bevindende PV- en andere installaties, groendaken (bijv. Mos-sedum) en waterretentievoorzieningen.

Een Dak RI&E is bedoeld om een beeld te krijgen van de huidige (of ontwerp-) staat van veiligheid op onderstaande aspecten. Tevens tot een advies voor verbetermogelijkheden.

INHOUD DAG

De volgende aspecten worden behandeld:

 • Toegang tot het dak(vlak),
 • Verblijf en/of werken op het dak,
 • Instructies, markering, signalering,
 • Hulpverlening en evacuatie,
 • Overige relevante aspecten.

Werkwijze van deze sessie:

Er is een theoretisch gedeelte met wet- en regelgeving en dit wordt, zo mogelijk, gevolgd door een locatiebezoek om het geleerde ‘hands on’ in praktijk te brengen.

De theorie wordt een rondreis langs de relevante wetgeving op dit gebied, te weten:

 • Arbobesluit Artikel 3.16, Voorkomen van valgevaar
 • Bouwbesluit 2012 Artikel 6.53. Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud
 • Regeling Bouwbesluit 2012 Artikel 1.13
 • Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012. Met Infoblad daarbij.
 • BTO keuzes met argumenten volgens ArboBesluit 2.28 lid 2f. in het V&G-plan.

Dit gedeelte wordt doorspekt met voorbeelden en anekdotes uit de praktijk. Het locatiebezoek, daarna, zal zeker een feest van herkenning worden.

DOCENT
De heer Oeds van der Wal, HVK, A&O deskundige

DATUM en TIJD
20 december 2023, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

LOCATIE
Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel

KOSTEN
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


Aanmeldformulier

  Deelnemer informatie  neeja

  Bedrijfsinformatie