Bijscholingsdagen

Bijscholingsdagen in kader van herregistratie

In het najaar van 2020 zullen de volgende thema’s behandeld worden:


11 november 2020 – Bouw- en sloopveiligheid

INHOUD DAG
Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het veilig kunnen bouwen en slopen. Deze richtlijn is in 2020 van kracht.

 • Status van de Bouw- en Slooprichtlijn
 • De bouwveiligheidszone nader bekeken
 • Casus bouw en civiel – verschil huidige en nieuwe situatie
 • Rol opdrachtgever versus aannemer
 • Hoe verhoudt de richtlijn zich tot V&G- en BLVC-plannen?
 • De relatie tussen de Richtlijn en de Arbowet

Docent
De heer ing. P. de Boer – HVK, Aboma

Datum en tijd
11 november 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


18 november 2020 – Onderzoeks- en Interviewtechnieken

INHOUD DAG
Het uitvoeren van een onderzoek na een incident is een belangrijke taak van een veiligheidskundige. De uit-komsten ervan zijn belangrijk, omdat ze kunnen leiden tot het voorkomen van vergelijkbare incidenten in de toekomst. Voor velen is het echter geen dagelijkse kost om een onderzoek uit te voeren en mensen te inter-viewen.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op de volgende vragen:

 • Het classificeren van een incident. Wanneer wel/niet onderzoeken?
 • Het definiëren van onderzoeksvragen, de Terms of Reference (ToR) en de scope.
 • Het inrichten van het onderzoek (ontwerp): wie, wat, waar, wanneer, hoe?
 • Het interviewen van een medewerker die betrokken is bij een incident; iemand die bij dezelfde organisatie werkt.
 • Het op waarde schatten van verklaringen, feiten en meningen, plus welke rol zij spelen bij een analyse.
 • Hoe te handelen bij tegenstrijdige verklaringen?
 • Het schrijven van een goede onderzoeksrapportage.
 • Het structureren en organiseren van een goede analyse.
 • De formulering van een rapportage.

Docent
De heer Gert-Jan Kamps MSc

Datum en tijd
18 november 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


25 november 2020 – Ongevalsonderzoek

INHOUD DAG

 • Wetgeving in relatie tot ongevallen
 • Ongevallen
  o Onderzoek
  o Melding
  o Registratie
  o Maatregelen et cetera
 • Modellen en analyse aan de hand van het Modellenboek voor Veiligheidsprofessionals, bijvoorbeeld:
  o Feitenboomanalyse
  o Zwitserse kaas model et cetera
 • Cultuur in relatie tot modellen, bijvoorbeeld:
  o Hoe kijkt de organisatie naar ongevallen?
  o Toekomst
  o Knelpunten

Docent
De heer Walter Zwaard

Datum en tijd
25 november 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


2 december 2020 – Operationele arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne richt zich op de zorg voor een goede werkomgeving zodat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Doel is uiteindelijk het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de werknemers tegen werk-gerelateerde gevaren die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Operationele arbeidshygiëne biedt de juiste introductie in deze materie. Tijdens deze cursusmiddag wordt een doorkijk geboden van de arbeid hygiënische praktijk van alledag. Dit programma is bestemd voor de OVK-er die met goed resultaat de opleiding Operationeel Veiligheidskunde heeft afgerond en die behoefte heeft aan verdere verdieping op dit gebied.

Opzet
Ingegaan wordt op de ins en outs van de hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren die de gezondheid van de werknemer (nadelig) kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen

 • een doorkijk in de arbeidshygiënische praktijk;
 • chemicaliën / gevaarlijke stiffen / toxica stoffen / CRM stoffen;
 • biologische agentia;
 • schadelijk geluid en trillingen;
 • binnenklimaat;
 • fysische belasting en ergonomie.

Resultaat
Aan het eind van de dag is de deelnemer in principe in staat om:

 • een arbeidshygiënisch probleem te herkennen;
 • (preventieve) maatregelen te nemen om dit soort problemen te beheersen;
 • als een goede gesprekspartner van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist te kunnen fungeren in het kader van RI&E of het beheersen van arbeidshygiënische problemen;
 • te fungeren als de ‘neus en oren’ van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist.

Docent
De heer Siebe van der Kleij , arbeidshygiënist (RAH).

Datum en tijd
2 december 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


16 december 2020 – Incidentenonderzoek op de menselijke factor

INHOUD DAG
Veel onderzoeken zijn gericht op technische en procedurele mankementen. En als we niet iets concreets weten te vinden, leidt de conclusie: “het is een menselijke fout”. Nog even afgezien of het waar is, is dit een te abstracte conclusie waar je weinig mee kunt.
Tijdens deze actualiteitendag maakt u kennis met onderzoeksmethodieken die leiden tot duidelijker conclu-sies en tot duidelijke methodieken om menselijk gedrag te kunnen sturen.

Wat is een human factors analyse?
De Human factors analyse geeft inzicht in waarom mensen fouten maken.

 • Hierbij wordt het verschil gemaakt tussen onbewust en onbedoelde fouten.
 • We ontdekken waarom we steeds dezelfde soort fouten terug zien komen, welke factoren daaraan bijdragen en hoe we de kans op een menselijke fout kunnen verkleinen.
 • Ook zien we in welke situaties de mens juist extra veerkracht kan bieden.

Tijdens deze actualiteitendag gaan we in op:

 • achtergronden en oefeningen over de psychologie achter het maken van fouten;
 • het analyseren van menselijke fouten en het verklaren aan de hand van casussen en methodes;
 • het beoordelen en definiëren van effectieve verbetermaatregelen;
 • de basisprincipes van Safety II.

Docent
De heer Gert-Jan Kamps MSc

Datum en tijd
16 december 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


23 december 2020 – TRA / LMRA en V&G-plan

Een inhoudelijke bijeenkomst over de TRA/LMRA en V&G-plan, de voorbereiding voor OVK’ers en uitvoerenden voor het maken van toolboxen.

INHOUD DAG
LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling die direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek wordt gedaan door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Doel van de LMRA is om de medewerkers op de werkplek zich bewust afvragen of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beleidsmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen (‘Bezint eer ge begint’).

De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren te evalueren en te herkennen (AI-45).

Het is verplicht om een V&G-plan op te stellen voor projecten (bouw, onderhoud, sloop, renovatie) van een bepaalde omvang of met hoge risico’s. Het V&G-plan is een onmisbaar document met informatie over de risico’s en benodigde beheersmaatregelen op het project en tevens de afspraken tussen de verschillende partijen. Maar wie moet het V&G-plan opstellen en wat moet er allemaal in staan? En voor wie is het V&G-plan bestemd? Dit wordt in deze toolbox toegelicht.

Docent
De heer Herman Herrebout/MVK/HVK Vervaet Machinery, Biervliet en docent MVK

Datum en tijd
23 december 2020, 14.00 tot 20.30 uur met werkdiner

Locatie
Kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
€ 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


Aanmeldformulier

  Deelnemer informatie  neeja

  Bedrijfsinformatie